Usage Statistics for crescent-hydropolis.com

Summary Period: December 2014
Generated 04-Jan-2015 00:00 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for December 2014
Total Hits 1052
Total Files 972
Total Pages 935
Total Visits 382
Total kB Files 31009
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 205
Total Unique URLs 9
Total Unique Referrers 51
Total Unique User Agents 31
. Avg Max
Hits per Hour 10 23
Hits per Day 263 303
Files per Day 243 278
Pages per Day 233 265
Visits per Day 95 111
kB Files per Day 7752 9590
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 972
Code 304 - Not Modified 5
Code 404 - Not Found 75

Daily usage for December 2014

Daily Statistics for December 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
28 276 26.24% 261 26.85% 250 26.74% 111 29.06% 74 36.10% 9590 30.93% 0 0.00% 0 0.00%
29 303 28.80% 278 28.60% 265 28.34% 107 28.01% 68 33.17% 9057 29.21% 0 0.00% 0 0.00%
30 241 22.91% 222 22.84% 213 22.78% 90 23.56% 56 27.32% 6371 20.55% 0 0.00% 0 0.00%
31 232 22.05% 211 21.71% 207 22.14% 74 19.37% 38 18.54% 5990 19.32% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for December 2014

Hourly Statistics for December 2014
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 11 44 4.18% 10 42 4.32% 9 39 4.17% 335 1340 4.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 10 40 3.80% 8 35 3.60% 8 34 3.64% 239 956 3.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 8 32 3.04% 7 31 3.19% 7 31 3.32% 301 1205 3.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 9 36 3.42% 8 34 3.50% 8 32 3.42% 246 985 3.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 7 28 2.66% 7 28 2.88% 6 26 2.78% 282 1128 3.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 6 26 2.47% 6 25 2.57% 6 26 2.78% 202 807 2.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 9 37 3.52% 8 33 3.40% 8 34 3.64% 330 1320 4.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 10 42 3.99% 10 41 4.22% 9 39 4.17% 381 1524 4.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 13 53 5.04% 12 48 4.94% 12 49 5.24% 471 1885 6.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 11 45 4.28% 11 44 4.53% 10 43 4.60% 320 1280 4.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 14 56 5.32% 12 50 5.14% 12 51 5.45% 330 1320 4.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 11 44 4.18% 10 41 4.22% 9 37 3.96% 284 1135 3.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 11 47 4.47% 11 44 4.53% 11 45 4.81% 404 1614 5.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 10 40 3.80% 9 39 4.01% 9 39 4.17% 285 1141 3.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 10 43 4.09% 10 40 4.12% 9 38 4.06% 318 1273 4.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 14 58 5.51% 13 54 5.56% 13 53 5.67% 458 1832 5.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 9 39 3.71% 8 35 3.60% 8 35 3.74% 329 1317 4.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 12 49 4.66% 11 47 4.84% 11 45 4.81% 311 1242 4.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 12 50 4.75% 11 46 4.73% 11 47 5.03% 347 1387 4.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 11 46 4.37% 10 41 4.22% 10 40 4.28% 342 1367 4.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 15 62 5.89% 12 48 4.94% 10 43 4.60% 326 1306 4.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 13 53 5.04% 11 47 4.84% 9 39 4.17% 310 1241 4.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 13 53 5.04% 12 51 5.25% 10 43 4.60% 371 1482 4.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 7 29 2.76% 7 28 2.88% 6 27 2.89% 231 923 2.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 7 of 9 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 620 58.94% 20665 66.64% 0 0.00% 0 0.00% /usage/usage_201405.html
2 201 19.11% 206 0.66% 0 0.00% 0 0.00% /
3 72 6.84% 7733 24.94% 0 0.00% 0 0.00% /usage/usage_201412.html
4 16 1.52% 183 0.59% 0 0.00% 0 0.00% /usage/
5 9 0.86% 1085 3.50% 0 0.00% 0 0.00% http://crescent-hydropolis.com/usage/usage_201412.html
6 4 0.38% 404 1.30% 0 0.00% 0 0.00% /usage/usage_201409.html
7 1 0.10% 5 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /usage/usage_201309.html

Top 7 of 9 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 620 58.94% 20665 66.64% 0 0.00% 0 0.00% /usage/usage_201405.html
2 72 6.84% 7733 24.94% 0 0.00% 0 0.00% /usage/usage_201412.html
3 9 0.86% 1085 3.50% 0 0.00% 0 0.00% http://crescent-hydropolis.com/usage/usage_201412.html
4 4 0.38% 404 1.30% 0 0.00% 0 0.00% /usage/usage_201409.html
5 201 19.11% 206 0.66% 0 0.00% 0 0.00% /
6 16 1.52% 183 0.59% 0 0.00% 0 0.00% /usage/
7 1 0.10% 5 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /usage/usage_201309.html

Top 7 of 7 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 201 19.11% 160 43.01% /
2 620 58.94% 124 33.33% /usage/usage_201405.html
3 72 6.84% 70 18.82% /usage/usage_201412.html
4 9 0.86% 9 2.42% http://crescent-hydropolis.com/usage/usage_201412.html
5 16 1.52% 4 1.08% /usage/
6 4 0.38% 4 1.08% /usage/usage_201409.html
7 1 0.10% 1 0.27% /usage/usage_201309.html

Top 7 of 7 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 201 19.11% 159 42.86% /
2 620 58.94% 124 33.42% /usage/usage_201405.html
3 72 6.84% 70 18.87% /usage/usage_201412.html
4 9 0.86% 9 2.43% http://crescent-hydropolis.com/usage/usage_201412.html
5 16 1.52% 4 1.08% /usage/
6 4 0.38% 4 1.08% /usage/usage_201409.html
7 1 0.10% 1 0.27% /usage/usage_201309.html

Top 30 of 205 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 620 58.94% 620 63.79% 20665 66.64% 0 0.00% 0 0.00% 124 32.46% 31.184.238.152
2 33 3.14% 33 3.40% 44 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 13 3.40% 23.95.121.165
3 24 2.28% 24 2.47% 21 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 21 5.50% 159.220.34.131
4 16 1.52% 11 1.13% 16 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.05% 141.8.147.20
5 16 1.52% 16 1.65% 183 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.05% 195.154.43.26
6 11 1.05% 5 0.51% 10 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.57% 157.55.39.64
7 10 0.95% 8 0.82% 54 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 80.76.161.117
8 8 0.76% 0 0.00% 5 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.05% 218.30.103.34
9 6 0.57% 5 0.51% 27 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 208.65.188.111
10 6 0.57% 6 0.62% 737 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.57% 222.87.129.219
11 6 0.57% 0 0.00% 7 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 46.151.52.38
12 5 0.48% 3 0.31% 27 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 181.166.33.133
13 4 0.38% 4 0.41% 5 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 144.76.178.226
14 4 0.38% 3 0.31% 26 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 187.156.174.117
15 4 0.38% 3 0.31% 26 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 189.156.23.94
16 4 0.38% 2 0.21% 5 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.52% 199.192.207.146
17 4 0.38% 0 0.00% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.52% 207.46.13.139
18 4 0.38% 2 0.21% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 209.249.5.250
19 4 0.38% 3 0.31% 26 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 211.205.135.23
20 4 0.38% 3 0.31% 26 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 219.240.226.135
21 4 0.38% 3 0.31% 26 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 24.201.85.101
22 4 0.38% 4 0.41% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.05% 62.69.162.109
23 4 0.38% 3 0.31% 26 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 80.82.229.190
24 4 0.38% 3 0.31% 26 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 92.163.103.184
25 3 0.29% 3 0.31% 25 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 160.43.250.35
26 3 0.29% 3 0.31% 25 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 176.118.212.141
27 3 0.29% 3 0.31% 25 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 177.73.107.98
28 3 0.29% 3 0.31% 25 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 189.102.110.242
29 3 0.29% 3 0.31% 25 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 189.12.32.158
30 3 0.29% 3 0.31% 25 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 189.85.22.211

Top 10 of 205 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 620 58.94% 620 63.79% 20665 66.64% 0 0.00% 0 0.00% 124 32.46% 31.184.238.152
2 6 0.57% 6 0.62% 737 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.57% 222.87.129.219
3 3 0.29% 3 0.31% 273 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.52% 23.88.238.46
4 2 0.19% 2 0.21% 239 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.52% 27.147.220.218
5 2 0.19% 2 0.21% 234 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.52% 115.231.230.181
6 2 0.19% 2 0.21% 223 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.52% 183.207.229.134
7 2 0.19% 2 0.21% 218 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.52% 114.41.234.79
8 2 0.19% 2 0.21% 218 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 114.24.41.21
9 16 1.52% 16 1.65% 183 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.05% 195.154.43.26
10 1 0.10% 1 0.10% 130 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 130.180.57.98

Top 30 of 51 Total Referrers
# Hits Referrer
1 193 18.35% - (Direct Request)
2 175 16.63% http://gravatar.com/beabathiparcyre
3 165 15.68% http://gravatar.com/ordernaltrexone247
4 155 14.73% http://gravatar.com/buymetforminonlinefastdelivery
5 125 11.88% http://gravatar.com/orderamoxicillin2015
6 45 4.28% https://www.google.com/search
7 33 3.14% http://crescent-hydropolis.com/
8 33 3.14% http://s3.amazonaws.com/pdf-MwAP/W5mo3M37L1uB.pdf
9 29 2.76% http://www.crescent-hydropolis.com/
10 16 1.52% http://forskolin.paydayshop.biz/
11 9 0.86% http://semalt.semalt.com/crawler.php
12 5 0.48% http://buttons-for-website.com
13 5 0.48% http://nevertrustahippie.ru
14 4 0.38% http://medialine-it.com
15 4 0.38% http://reviewsfilms.ru
16 3 0.29% http://chaser-cars.ru
17 3 0.29% http://dasonlinegamex.ru
18 3 0.29% http://sale-mk.ru
19 3 0.29% http://wapkun.ru
20 3 0.29% http://www.baidu.com/s
21 2 0.19% http://agapyturismo.blogspot.mx/2008/10/ubicacin-geogrfica-de-dubai.html
22 2 0.19% http://ecstazi.ru
23 2 0.19% http://juristmkd.ru
24 2 0.19% http://juristrln.ru
25 2 0.19% http://onlinebooksclub.com
26 2 0.19% http://search.daum.net/
27 2 0.19% http://secretdiary.ru
28 2 0.19% http://timberhirsi.ru
29 2 0.19% http://www.amabilia.com/contenu/planete_voyage/sec05_378.html
30 2 0.19% https://www.google.com/

Top 20 of 47 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 2.13% http://asadv.ru/
2 1 2.13% http://b-gs.ru/krasivaya-i-ryzhaya-sosyot-xuj-a-posle-nachinaet-krasivo-ebstis
3 1 2.13% http://b7i.ru/devka-vpuskaet-v-raskrytoe-vlagalishhe-chlen-vlyublennogo-pacana
4 1 2.13% http://b7i.ru/dve-telki-v-chulkax
5 1 2.13% http://b7i.ru/lesbijskie-suchki-strastno-laskayut-drug-druga-vylizyvaya-dyrochki
6 1 2.13% http://b7i.ru/nikita-za-dengi-mat-porno-video
7 1 2.13% http://b7i.ru/zhestkij-trax-pyanyx-spyashhix
8 1 2.13% http://blogdark.ru/devushki-s-shirokimi-bedrami
9 1 2.13% http://blogdark.ru/fistingpredmetami-skachat-besplatno
10 1 2.13% http://blogdark.ru/iznasiloval-sestru-v-popu-porvav-losiny
11 1 2.13% http://blogdark.ru/iznosilovanie-v-zhopu
12 1 2.13% http://blogdark.ru/porno-iznasiloval-uchilku
13 1 2.13% http://blogdark.ru/porno-mamy-s-synom-snyatoe-skryto
14 1 2.13% http://blogdark.ru/pornuxa-materi-idocheri-skachat-besplatno
15 1 2.13% http://blogdark.ru/sidya-lizat-video
16 1 2.13% http://blogdark.ru/traxayut-mnogo-muzhikov-i-konchayut-vnutr
17 1 2.13% http://blogdark.ru/uchenik-traxnul-uchilku-v-shkole
18 1 2.13% http://blogdark.ru/zhenu-po-krugu-doma-rolik
19 1 2.13% http://carvibor.ru/ebut-pri-muzhe
20 1 2.13% http://carvibor.ru/paren-obmanul-pyanuyu-devushku-i-xoroshenko-vyebal-ee

Top 15 of 31 Total User Agents
# Hits User Agent
1 595 56.56% Mozilla/5.0
2 229 21.77% Opera 9.8
3 50 4.75% MSIE 6.0
4 35 3.33% MSIE 8.0
5 19 1.81% MSIE 9.0
6 16 1.52% Baiduspider/2.0
7 16 1.52% YandexBot/3.0
8 15 1.43% bingbot/2.0
9 14 1.33% MJ12bot/v1.4
10 14 1.33% MSIE 7.0
11 8 0.76% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
12 4 0.38% MediaLBot/1.1
13 4 0.38% NerdyBot
14 4 0.38% coccoc/1.0
15 4 0.38% rogerbot/1.0 (http://moz.com/help/pro/what-is-rogerbot-, rogerbot-wherecat@moz.com)

Usage by Location for December 2014

Top 28 of 28 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 704 66.92% 682 70.16% 20842 67.21% 0 0.00% 0 0.00% United States
2 84 7.98% 65 6.69% 3079 9.93% 0 0.00% 0 0.00% China
3 77 7.32% 67 6.89% 1278 4.12% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
4 28 2.66% 23 2.37% 238 0.77% 0 0.00% 0 0.00% France
5 23 2.19% 18 1.85% 23 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Germany
6 22 2.09% 22 2.26% 2467 7.95% 0 0.00% 0 0.00% Venezuela
7 18 1.71% 18 1.85% 151 0.49% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
8 14 1.33% 9 0.93% 59 0.19% 0 0.00% 0 0.00% Korea (South)
9 13 1.24% 13 1.34% 1568 5.06% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan
10 10 0.95% 8 0.82% 54 0.17% 0 0.00% 0 0.00% Qatar
11 10 0.95% 5 0.51% 240 0.77% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
12 8 0.76% 6 0.62% 52 0.17% 0 0.00% 0 0.00% Mexico
13 7 0.67% 5 0.51% 29 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Canada
14 6 0.57% 6 0.62% 6 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
15 4 0.38% 4 0.41% 25 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Spain
16 4 0.38% 4 0.41% 26 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Romania
17 4 0.38% 2 0.21% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Viet Nam
18 3 0.29% 3 0.31% 25 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Italy
19 3 0.29% 3 0.31% 25 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Norway
20 2 0.19% 2 0.21% 239 0.77% 0 0.00% 0 0.00% Bangladesh
21 1 0.10% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Belgium
22 1 0.10% 1 0.10% 130 0.42% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
23 1 0.10% 1 0.10% 130 0.42% 0 0.00% 0 0.00% Hungary
24 1 0.10% 1 0.10% 114 0.37% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
25 1 0.10% 1 0.10% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Israel
26 1 0.10% 1 0.10% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Japan
27 1 0.10% 1 0.10% 101 0.33% 0 0.00% 0 0.00% Kazakhstan
28 1 0.10% 1 0.10% 101 0.33% 0 0.00% 0 0.00% Latvia


Generated by Webalizer Version 2.01