Usage Statistics for crescent-hydropolis.com

Summary Period: June 2015
Generated 05-Jul-2015 00:00 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for June 2015
Total Hits 286
Total Files 214
Total Pages 232
Total Visits 165
Total kB Files 2655
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 114
Total Unique URLs 13
Total Unique Referrers 57
Total Unique User Agents 29
. Avg Max
Hits per Hour 3 13
Hits per Day 95 117
Files per Day 71 86
Pages per Day 77 102
Visits per Day 55 65
kB Files per Day 885 1119
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 214
Code 304 - Not Modified 8
Code 404 - Not Found 64

Daily usage for June 2015

Daily Statistics for June 2015
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
28 59 20.63% 47 21.96% 43 18.53% 39 23.64% 33 28.95% 621 23.40% 0 0.00% 0 0.00%
29 117 40.91% 81 37.85% 102 43.97% 65 39.39% 48 42.11% 914 34.44% 0 0.00% 0 0.00%
30 110 38.46% 86 40.19% 87 37.50% 61 36.97% 54 47.37% 1119 42.16% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for June 2015

Hourly Statistics for June 2015
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 3 11 3.85% 3 9 4.21% 3 9 3.88% 6 18 0.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 1 4 1.40% 1 3 1.40% 1 3 1.29% 5 14 0.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 5 17 5.94% 1 4 1.87% 5 16 6.90% 6 17 0.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 5 16 5.59% 2 8 3.74% 4 14 6.03% 9 27 1.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 1 4 1.40% 1 3 1.40% 1 3 1.29% 1 4 0.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 2 7 2.45% 2 6 2.80% 1 5 2.16% 10 29 1.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1 4 1.40% 0 1 0.47% 1 3 1.29% 5 14 0.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 3 11 3.85% 3 9 4.21% 3 10 4.31% 7 20 0.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 9 28 9.79% 7 22 10.28% 6 18 7.76% 118 355 13.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 5 17 5.94% 5 17 7.94% 5 17 7.33% 124 373 14.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 3 9 3.15% 2 8 3.74% 2 8 3.45% 40 121 4.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 7 21 7.34% 5 16 7.48% 5 17 7.33% 99 297 11.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 3 10 3.50% 3 9 4.21% 3 10 4.31% 51 152 5.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 6 19 6.64% 6 19 8.88% 5 17 7.33% 141 422 15.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 1 4 1.40% 1 4 1.87% 1 4 1.72% 5 14 0.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 5 17 5.94% 3 10 4.67% 4 13 5.60% 56 169 6.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 2 7 2.45% 2 6 2.80% 2 6 2.59% 9 28 1.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 5 15 5.24% 3 10 4.67% 3 9 3.88% 92 275 10.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 4 12 4.20% 4 12 5.61% 4 12 5.17% 59 176 6.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 4 13 4.55% 3 10 4.67% 3 11 4.74% 4 13 0.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 4 12 4.20% 2 7 3.27% 2 8 3.45% 15 44 1.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 2 8 2.80% 2 8 3.74% 2 6 2.59% 14 41 1.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 3 9 3.15% 1 5 2.34% 2 7 3.02% 3 9 0.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 3 11 3.85% 2 8 3.74% 2 6 2.59% 8 24 0.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 9 of 13 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 132 46.15% 135 5.09% 0 0.00% 0 0.00% /
2 26 9.09% 1226 46.18% 0 0.00% 0 0.00% /usage/usage_201506.html
3 20 6.99% 210 7.92% 0 0.00% 0 0.00% /usage/
4 9 3.15% 404 15.23% 0 0.00% 0 0.00% /usage/usage_201401.html
5 6 2.10% 247 9.30% 0 0.00% 0 0.00% /usage/usage_201403.html
6 3 1.05% 143 5.40% 0 0.00% 0 0.00% /usage/usage_201410.html
7 2 0.70% 7 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /usage/usage_201407.html
8 1 0.35% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /errordocs/styles/errordocs.css
9 1 0.35% 0 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /usage/usage_201405.html

Top 9 of 13 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 26 9.09% 1226 46.18% 0 0.00% 0 0.00% /usage/usage_201506.html
2 9 3.15% 404 15.23% 0 0.00% 0 0.00% /usage/usage_201401.html
3 6 2.10% 247 9.30% 0 0.00% 0 0.00% /usage/usage_201403.html
4 20 6.99% 210 7.92% 0 0.00% 0 0.00% /usage/
5 3 1.05% 143 5.40% 0 0.00% 0 0.00% /usage/usage_201410.html
6 132 46.15% 135 5.09% 0 0.00% 0 0.00% /
7 2 0.70% 7 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /usage/usage_201407.html
8 1 0.35% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /errordocs/styles/errordocs.css
9 1 0.35% 0 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /usage/usage_201405.html

Top 8 of 8 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 132 46.15% 113 74.34% /
2 20 6.99% 20 13.16% /usage/
3 26 9.09% 10 6.58% /usage/usage_201506.html
4 9 3.15% 3 1.97% /usage/usage_201401.html
5 6 2.10% 2 1.32% /usage/usage_201403.html
6 2 0.70% 2 1.32% /usage/usage_201407.html
7 1 0.35% 1 0.66% /usage/usage_201405.html
8 3 1.05% 1 0.66% /usage/usage_201410.html

Top 8 of 8 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 132 46.15% 111 74.50% /
2 20 6.99% 20 13.42% /usage/
3 26 9.09% 9 6.04% /usage/usage_201506.html
4 9 3.15% 3 2.01% /usage/usage_201401.html
5 6 2.10% 2 1.34% /usage/usage_201403.html
6 2 0.70% 2 1.34% /usage/usage_201407.html
7 1 0.35% 1 0.67% /usage/usage_201405.html
8 3 1.05% 1 0.67% /usage/usage_201410.html

Top 30 of 114 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 21 7.34% 21 9.81% 947 35.67% 0 0.00% 0 0.00% 7 4.24% 185.11.31.6
2 21 7.34% 21 9.81% 819 30.86% 0 0.00% 0 0.00% 7 4.24% 5.9.16.18
3 18 6.29% 18 8.41% 149 5.62% 0 0.00% 0 0.00% 6 3.64% 195.112.235.59
4 18 6.29% 18 8.41% 206 7.78% 0 0.00% 0 0.00% 18 10.91% 93.158.212.61
5 11 3.85% 11 5.14% 10 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 11 6.67% 159.220.29.30
6 11 3.85% 0 0.00% 9 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 62.210.251.69
7 6 2.10% 4 1.87% 26 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 187.165.59.94
8 6 2.10% 0 0.00% 7 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 191.237.13.236
9 5 1.75% 3 1.40% 8 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 89.180.201.110
10 4 1.40% 0 0.00% 3 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.21% 123.126.113.126
11 4 1.40% 3 1.40% 5 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 167.114.172.225
12 4 1.40% 3 1.40% 26 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 190.254.68.130
13 4 1.40% 1 0.47% 4 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.21% 207.46.13.136
14 4 1.40% 1 0.47% 4 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.82% 207.46.13.61
15 4 1.40% 4 1.87% 5 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 5.254.97.98
16 4 1.40% 2 0.93% 3 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.21% 66.249.69.56
17 4 1.40% 3 1.40% 26 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 85.72.58.222
18 3 1.05% 1 0.47% 4 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 104.131.255.243
19 3 1.05% 2 0.93% 3 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.21% 157.55.39.241
20 3 1.05% 3 1.40% 26 0.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 164.100.145.29
21 3 1.05% 0 0.00% 2 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 178.255.215.69
22 3 1.05% 3 1.40% 25 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 186.206.255.158
23 3 1.05% 0 0.00% 2 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 188.115.165.152
24 3 1.05% 3 1.40% 25 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 199.30.228.137
25 3 1.05% 3 1.40% 25 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 200.43.65.129
26 3 1.05% 3 1.40% 3 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.82% 62.69.162.109
27 3 1.05% 3 1.40% 3 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.82% 62.69.190.60
28 3 1.05% 3 1.40% 3 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.82% 62.69.191.245
29 3 1.05% 3 1.40% 25 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 95.220.117.144
30 2 0.70% 2 0.93% 2 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.21% 104.131.147.112

Top 10 of 114 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 21 7.34% 21 9.81% 947 35.67% 0 0.00% 0 0.00% 7 4.24% 185.11.31.6
2 21 7.34% 21 9.81% 819 30.86% 0 0.00% 0 0.00% 7 4.24% 5.9.16.18
3 18 6.29% 18 8.41% 206 7.78% 0 0.00% 0 0.00% 18 10.91% 93.158.212.61
4 18 6.29% 18 8.41% 149 5.62% 0 0.00% 0 0.00% 6 3.64% 195.112.235.59
5 2 0.70% 1 0.47% 128 4.83% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 176.98.70.163
6 6 2.10% 4 1.87% 26 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 187.165.59.94
7 4 1.40% 3 1.40% 26 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 190.254.68.130
8 4 1.40% 3 1.40% 26 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 85.72.58.222
9 3 1.05% 3 1.40% 26 0.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 164.100.145.29
10 3 1.05% 3 1.40% 25 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.61% 186.206.255.158

Top 30 of 57 Total Referrers
# Hits Referrer
1 157 54.90% - (Direct Request)
2 16 5.59% http://preimis.ru/izodinamicheskie-trenazhery.html
3 14 4.90% http://www.crescent-hydropolis.com/
4 8 2.80% http://crescent-hydropolis.com/
5 4 1.40% http://allcatsnames.com/nerdy-cat-names
6 3 1.05% http://bbhr.ru/chasy-budilnik-rabochiy-stol.html
7 3 1.05% http://best-programmers.ru/cbylnxbin-xncxna-an-fcbafben.html
8 3 1.05% http://dalilfond.ru/aktivator-dlya-vin-8-1.html
9 3 1.05% http://drd-moskow.ru/cbpurzh-ylhqv-ar-puvgnlhg-xavtv.html
10 3 1.05% http://dreamwebstyle.ru/85887-velikie-slova-o-uchitelyah.html
11 3 1.05% http://edinros-chel.ru/26438-kollin-huver-iskusstvo-samovyrazheniya-fb2.html
12 3 1.05% http://edinros-chel.ru/42751-igra-realnaya-stal-na-psp.html
13 3 1.05% http://komstroyspb.ru/7cd460ad52.html
14 3 1.05% http://negoziant-nn.ru/akkordy-k-pesne-nastya-podari-mne-schastya.html
15 3 1.05% http://plague-project.ru/zbbaevirenxxbeqlhxhyryr.html
16 3 1.05% http://pmz-oao.ru/52278-drayver-na-blyutuz-toshiba
17 3 1.05% http://tatsaf.ru/osobye-porucheniya-dekorator-pdf.html
18 3 1.05% http://tkmsystem.ru/66863-rabochaya-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly-po.html
19 3 1.05% http://varpl.ru/bolshaya-medicinskaya-enciklopediya-petrovskiy
20 3 1.05% http://www.crescent-hydropolis.com
21 3 1.05% http://www.crescent-hydropolis.com/JoachimHauser.html
22 2 0.70% http://agapyturismo.blogspot.com/2008/10/ubicacin-geogrfica-de-dubai.html
23 2 0.70% http://agapyturismo.blogspot.mx/2008/10/ubicacin-geogrfica-de-dubai.html
24 2 0.70% http://buttons-for-website.com
25 1 0.35% ()
26 1 0.35% http://100dollars-seo.com/try.php
27 1 0.35% http://avto-moto.by/poleznye-sovety/chto-luchshje-vjelosipjed-ili-vjelotrjenazhjer.html
28 1 0.35% http://blog.chuo-besthome.co.jp/
29 1 0.35% http://corsel-ural.ru/arenda_ekskavatora
30 1 0.35% http://corsel-ural.ru/arenda_spetstehniki/arenda-samosvalyi

Top 15 of 29 Total User Agents
# Hits User Agent
1 178 62.24% Mozilla/5.0
2 25 8.74% Baiduspider/2.0
3 13 4.55% bingbot/2.0
4 11 3.85% Googlebot/2.1
5 4 1.40% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
6 3 1.05% AhrefsBot/5.0
7 3 1.05% Exabot/3.0
8 3 1.05% Lipperhey-Kaus-Australis/5.0
9 3 1.05% MSIE 9.0
10 3 1.05% Opera 9.8
11 3 1.05% SemrushBot/0.9
12 2 0.70% CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
13 2 0.70% DomainSigmaCrawler/0.1
14 2 0.70% Gluten Free Crawler/1.0
15 2 0.70% InsideView/Nutch-1.5.1

Usage by Location for June 2015

Top 21 of 21 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 84 29.37% 66 30.84% 1935 72.89% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
2 58 20.28% 39 18.22% 106 3.99% 0 0.00% 0 0.00% United States
3 42 14.69% 41 19.16% 384 14.47% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
4 35 12.24% 25 11.68% 35 1.31% 0 0.00% 0 0.00% China
5 13 4.55% 1 0.47% 10 0.39% 0 0.00% 0 0.00% France
6 10 3.50% 10 4.67% 9 0.33% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
7 6 2.10% 4 1.87% 26 1.00% 0 0.00% 0 0.00% Mexico
8 5 1.75% 3 1.40% 8 0.30% 0 0.00% 0 0.00% Portugal
9 4 1.40% 3 1.40% 26 0.98% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
10 4 1.40% 3 1.40% 26 0.98% 0 0.00% 0 0.00% Greece
11 4 1.40% 4 1.87% 27 1.01% 0 0.00% 0 0.00% India
12 3 1.05% 3 1.40% 25 0.95% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
13 3 1.05% 3 1.40% 25 0.95% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
14 3 1.05% 2 0.93% 3 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Germany
15 3 1.05% 0 0.00% 2 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
16 2 0.70% 2 0.93% 2 0.06% 0 0.00% 0 0.00% United Arab Emirates
17 2 0.70% 1 0.47% 2 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Japan
18 2 0.70% 2 0.93% 2 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Korea (South)
19 1 0.35% 1 0.47% 0 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Spain
20 1 0.35% 1 0.47% 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Israel
21 1 0.35% 0 0.00% 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Italy


Generated by Webalizer Version 2.01