Usage Statistics for crescent-hydropolis.com

Summary Period: September 2016
Generated 02-Oct-2016 00:00 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for September 2016
Total Hits 4731
Total Files 4522
Total Pages 4486
Total Visits 583
Total kB Files 39869
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 315
Total Unique URLs 15
Total Unique Referrers 329
Total Unique User Agents 51
. Avg Max
Hits per Hour 32 103
Hits per Day 788 1115
Files per Day 753 1081
Pages per Day 747 1077
Visits per Day 97 118
kB Files per Day 6645 9004
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 4522
Code 304 - Not Modified 16
Code 404 - Not Found 193

Daily usage for September 2016

Daily Statistics for September 2016
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
25 503 10.63% 482 10.66% 481 10.72% 81 13.89% 46 14.60% 9004 22.58% 0 0.00% 0 0.00%
26 676 14.29% 632 13.98% 623 13.89% 97 16.64% 75 23.81% 8652 21.70% 0 0.00% 0 0.00%
27 636 13.44% 609 13.47% 604 13.46% 107 18.35% 75 23.81% 7760 19.46% 0 0.00% 0 0.00%
28 1115 23.57% 1081 23.91% 1077 24.01% 96 16.47% 62 19.68% 7273 18.24% 0 0.00% 0 0.00%
29 982 20.76% 939 20.77% 929 20.71% 118 20.24% 90 28.57% 4127 10.35% 0 0.00% 0 0.00%
30 819 17.31% 779 17.23% 772 17.21% 97 16.64% 71 22.54% 3053 7.66% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for September 2016

Hourly Statistics for September 2016
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 29 174 3.68% 29 174 3.85% 29 174 3.88% 236 1417 3.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 25 150 3.17% 24 147 3.25% 23 143 3.19% 336 2015 5.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 21 127 2.68% 20 125 2.76% 20 123 2.74% 184 1104 2.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 23 138 2.92% 22 133 2.94% 21 129 2.88% 224 1344 3.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 35 215 4.54% 35 210 4.64% 34 206 4.59% 295 1770 4.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 35 212 4.48% 33 201 4.44% 34 207 4.61% 205 1230 3.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 42 257 5.43% 41 250 5.53% 42 252 5.62% 330 1983 4.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 37 223 4.71% 36 219 4.84% 36 218 4.86% 304 1823 4.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 39 239 5.05% 38 230 5.09% 37 223 4.97% 304 1822 4.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 35 213 4.50% 33 201 4.44% 33 198 4.41% 287 1723 4.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 36 216 4.57% 33 199 4.40% 33 198 4.41% 235 1410 3.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 32 195 4.12% 31 188 4.16% 29 178 3.97% 356 2134 5.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 34 209 4.42% 33 198 4.38% 33 199 4.44% 303 1819 4.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 48 288 6.09% 45 275 6.08% 44 268 5.97% 305 1831 4.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 31 187 3.95% 29 179 3.96% 30 182 4.06% 302 1811 4.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 20 121 2.56% 18 109 2.41% 18 109 2.43% 268 1609 4.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 33 198 4.19% 31 186 4.11% 30 183 4.08% 268 1611 4.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 22 135 2.85% 21 131 2.90% 21 130 2.90% 209 1256 3.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 28 173 3.66% 27 166 3.67% 27 165 3.68% 299 1794 4.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 41 246 5.20% 39 235 5.20% 39 237 5.28% 296 1775 4.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 33 203 4.29% 31 187 4.14% 30 185 4.12% 288 1726 4.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 21 126 2.66% 18 112 2.48% 19 114 2.54% 244 1466 3.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 38 232 4.90% 37 224 4.95% 37 224 4.99% 283 1699 4.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 42 254 5.37% 40 243 5.37% 40 241 5.37% 283 1700 4.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 11 of 15 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3851 81.40% 27750 69.60% 0 0.00% 0 0.00% /usage/
2 368 7.78% 349 0.88% 0 0.00% 0 0.00% /
3 157 3.32% 5785 14.51% 0 0.00% 0 0.00% /usage/usage_201609.html
4 50 1.06% 4493 11.27% 0 0.00% 0 0.00% /usage/usage_201506.html
5 19 0.40% 218 0.55% 0 0.00% 0 0.00% http://crescent-hydropolis.com/usage/
6 9 0.19% 9 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /errordocs/styles/errordocs.css
7 5 0.11% 175 0.44% 0 0.00% 0 0.00% /usage/usage_201507.html
8 3 0.06% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% http://crescent-hydropolis.com/
9 2 0.04% 202 0.51% 0 0.00% 0 0.00% /usage/usage_201409.html
10 1 0.02% 7 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /usage/usage_201407.html
11 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /usage/usage_201607.html

Top 10 of 15 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3851 81.40% 27750 69.60% 0 0.00% 0 0.00% /usage/
2 157 3.32% 5785 14.51% 0 0.00% 0 0.00% /usage/usage_201609.html
3 50 1.06% 4493 11.27% 0 0.00% 0 0.00% /usage/usage_201506.html
4 368 7.78% 349 0.88% 0 0.00% 0 0.00% /
5 19 0.40% 218 0.55% 0 0.00% 0 0.00% http://crescent-hydropolis.com/usage/
6 2 0.04% 202 0.51% 0 0.00% 0 0.00% /usage/usage_201409.html
7 5 0.11% 175 0.44% 0 0.00% 0 0.00% /usage/usage_201507.html
8 9 0.19% 9 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /errordocs/styles/errordocs.css
9 1 0.02% 7 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /usage/usage_201407.html
10 3 0.06% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% http://crescent-hydropolis.com/

Top 10 of 10 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 368 7.78% 274 48.58% /
2 3851 81.40% 174 30.85% /usage/
3 157 3.32% 52 9.22% /usage/usage_201609.html
4 50 1.06% 38 6.74% /usage/usage_201506.html
5 19 0.40% 19 3.37% http://crescent-hydropolis.com/usage/
6 2 0.04% 2 0.35% /usage/usage_201409.html
7 3 0.06% 2 0.35% http://crescent-hydropolis.com/
8 1 0.02% 1 0.18% /usage/usage_201407.html
9 5 0.11% 1 0.18% /usage/usage_201507.html
10 1 0.02% 1 0.18% /usage/usage_201607.html

Top 10 of 10 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 368 7.78% 271 48.48% /
2 3851 81.40% 175 31.31% /usage/
3 157 3.32% 52 9.30% /usage/usage_201609.html
4 50 1.06% 38 6.80% /usage/usage_201506.html
5 19 0.40% 17 3.04% http://crescent-hydropolis.com/usage/
6 2 0.04% 2 0.36% /usage/usage_201409.html
7 1 0.02% 1 0.18% /usage/usage_201407.html
8 5 0.11% 1 0.18% /usage/usage_201507.html
9 1 0.02% 1 0.18% /usage/usage_201607.html
10 3 0.06% 1 0.18% http://crescent-hydropolis.com/

Top 30 of 315 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1714 36.23% 1714 37.90% 3269 8.20% 0 0.00% 0 0.00% 51 8.75% 195.88.16.114
2 752 15.90% 752 16.63% 8621 21.62% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.69% 195.154.216.79
3 660 13.95% 660 14.60% 7566 18.98% 0 0.00% 0 0.00% 28 4.80% 92.255.195.226
4 629 13.30% 629 13.91% 7211 18.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.17% 146.185.223.4
5 80 1.69% 80 1.77% 2968 7.44% 0 0.00% 0 0.00% 20 3.43% 93.127.19.11
6 52 1.10% 52 1.15% 1894 4.75% 0 0.00% 0 0.00% 13 2.23% 46.98.157.161
7 50 1.06% 50 1.11% 65 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.17% 37.140.67.150
8 33 0.70% 33 0.73% 3775 9.47% 0 0.00% 0 0.00% 33 5.66% 176.100.93.101
9 24 0.51% 20 0.44% 256 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.03% 176.98.69.90
10 22 0.47% 20 0.44% 9 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 15 2.57% 45.79.103.178
11 20 0.42% 20 0.44% 229 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 20 3.43% 178.137.17.27
12 17 0.36% 17 0.38% 195 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 17 2.92% 128.68.139.5
13 16 0.34% 0 0.00% 11 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.20% 123.126.113.126
14 13 0.27% 13 0.29% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 13 2.23% 195.112.235.62
15 12 0.25% 9 0.20% 78 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.34% 122.203.123.3
16 12 0.25% 12 0.27% 97 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.69% 188.191.20.115
17 10 0.21% 2 0.04% 8 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.34% 136.243.170.146
18 10 0.21% 10 0.22% 340 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.34% 171.33.250.161
19 10 0.21% 8 0.18% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 8 1.37% 45.79.95.64
20 10 0.21% 10 0.22% 9 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 9 1.54% 54.72.206.23
21 9 0.19% 8 0.18% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.20% 45.79.71.122
22 9 0.19% 6 0.13% 34 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.17% 52.24.216.123
23 9 0.19% 6 0.13% 34 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.17% 52.27.165.107
24 9 0.19% 6 0.13% 34 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.17% 52.37.54.166
25 9 0.19% 6 0.13% 34 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.17% 54.148.13.77
26 9 0.19% 6 0.13% 34 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.17% 54.70.112.183
27 9 0.19% 6 0.13% 34 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.17% 54.70.215.124
28 9 0.19% 6 0.13% 34 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.17% 54.71.9.16
29 8 0.17% 8 0.18% 307 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.34% 109.248.32.240
30 8 0.17% 2 0.04% 9 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.34% 216.244.66.226

Top 10 of 315 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 752 15.90% 752 16.63% 8621 21.62% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.69% 195.154.216.79
2 660 13.95% 660 14.60% 7566 18.98% 0 0.00% 0 0.00% 28 4.80% 92.255.195.226
3 629 13.30% 629 13.91% 7211 18.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.17% 146.185.223.4
4 33 0.70% 33 0.73% 3775 9.47% 0 0.00% 0 0.00% 33 5.66% 176.100.93.101
5 1714 36.23% 1714 37.90% 3269 8.20% 0 0.00% 0 0.00% 51 8.75% 195.88.16.114
6 80 1.69% 80 1.77% 2968 7.44% 0 0.00% 0 0.00% 20 3.43% 93.127.19.11
7 52 1.10% 52 1.15% 1894 4.75% 0 0.00% 0 0.00% 13 2.23% 46.98.157.161
8 10 0.21% 10 0.22% 340 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.34% 171.33.250.161
9 8 0.17% 8 0.18% 307 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.34% 109.248.32.240
10 6 0.13% 6 0.13% 276 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.34% 104.200.151.57

Top 30 of 329 Total Referrers
# Hits Referrer
1 384 8.12% - (Direct Request)
2 192 4.06% https://tatspecodejda.ru
3 190 4.02% http://forex-broker-invest.ru/mmgp/
4 136 2.87% http://juliaworld.net
5 130 2.75% https://feel-planet.com
6 128 2.71% http://juliadiets.com
7 126 2.66% https://tatspecodejda.ru/goods.php
8 121 2.56% http://find-way.net
9 114 2.41% http://essay-zone.com
10 100 2.11% http://1c-otchetnost-kazan.ru/
11 73 1.54% http://www.crescent-hydropolis.com/
12 60 1.27% http://olga-popova.ru/sperma-v-anuse/filmi-o-sekse-bolshimi-chlenami.php
13 50 1.06% http://freshwallpapers.info
14 39 0.82% http://itsm-kazan.ru/zapravka-kartridzhej/
15 30 0.63% http://isolut.ru/bolshie-siski/yuliya-porno-aktrisa.php
16 30 0.63% http://isolut.ru/cumshots/blondinka-v-plate-seks.php
17 30 0.63% http://isolut.ru/drugoe/anal-zhena-moego-druga.php
18 30 0.63% http://isolut.ru/grupovuhi/pornofoto-trah-studentok.php
19 30 0.63% http://isolut.ru/kabluki/spermatogeneza-ne-obnaruzheno.php
20 30 0.63% http://isolut.ru/labuteni/masturbatsiya-i-ee-posledstviya.php
21 30 0.63% http://isolut.ru/lesbiyskoe-porno/sperma-i-zachatie.php
22 30 0.63% http://isolut.ru/mezhrasovoe-porno/porno-rasskazi-istorii-sosedka.php
23 30 0.63% http://isolut.ru/otsos/porno-reklamnom-shite.php
24 30 0.63% http://isolut.ru/popki/pornovideo-onlain-smotret.php
25 30 0.63% http://isolut.ru/sperma-v-zhope/lego-nindzya-go-porno.php
26 30 0.63% http://olga-popova.ru/aziatki/foto-mnogo-v-trusikah.php
27 30 0.63% http://olga-popova.ru/hardcore/russkoe-porno-kasting-gruppovuha.php
28 30 0.63% http://olga-popova.ru/krasotki/foto-goloy-chastnoe.php
29 30 0.63% http://olga-popova.ru/polnie/porno-video-s-tolstimi-i-volosatimi.php
30 30 0.63% http://olga-popova.ru/zrelie/masturbatsiya-zreloy-volosatoy-pizdi.php

Top 15 of 51 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2578 54.49% Mozilla/5.0
2 1714 36.23% YandexImages/3.0
3 90 1.90% MSIE 6.0
4 52 1.10% Baiduspider/2.0
5 41 0.87% Uptimebot/1.0
6 27 0.57% Googlebot/2.1
7 26 0.55% bingbot/2.0
8 24 0.51% MJ12bot/v1.4
9 16 0.34% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
10 15 0.32% MSIE 8.0
11 13 0.27% TOBBOT
12 11 0.23% MSIE 9.0
13 10 0.21% BLEXBotTest/1.0
14 9 0.19% YandexBot/3.0
15 8 0.17% DotBot/1.1

Usage by Location for September 2016

Top 30 of 34 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 2402 50.77% 2400 53.07% 11175 28.03% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
2 884 18.69% 795 17.58% 7734 19.40% 0 0.00% 0 0.00% United States
3 765 16.17% 764 16.90% 8644 21.68% 0 0.00% 0 0.00% France
4 241 5.09% 213 4.71% 5427 13.61% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
5 155 3.28% 155 3.43% 5147 12.91% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
6 142 3.00% 98 2.17% 642 1.61% 0 0.00% 0 0.00% China
7 42 0.89% 18 0.40% 63 0.16% 0 0.00% 0 0.00% Germany
8 16 0.34% 12 0.27% 104 0.26% 0 0.00% 0 0.00% Korea (South)
9 9 0.19% 8 0.18% 176 0.44% 0 0.00% 0 0.00% Switzerland
10 9 0.19% 7 0.15% 151 0.38% 0 0.00% 0 0.00% Mexico
11 6 0.13% 5 0.11% 28 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Canada
12 6 0.13% 3 0.07% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Italy
13 6 0.13% 5 0.11% 58 0.15% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan
14 5 0.11% 3 0.07% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Czech Republic
15 5 0.11% 3 0.07% 104 0.26% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
16 5 0.11% 4 0.09% 37 0.09% 0 0.00% 0 0.00% India
17 4 0.08% 3 0.07% 26 0.07% 0 0.00% 0 0.00% United Arab Emirates
18 4 0.08% 3 0.07% 26 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
19 4 0.08% 3 0.07% 26 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Puerto Rico
20 4 0.08% 3 0.07% 26 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Singapore
21 2 0.04% 2 0.04% 23 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Hong Kong
22 2 0.04% 2 0.04% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Ireland
23 2 0.04% 2 0.04% 23 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
24 1 0.02% 1 0.02% 58 0.15% 0 0.00% 0 0.00% Albania
25 1 0.02% 1 0.02% 12 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Egypt
26 1 0.02% 1 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Spain
27 1 0.02% 1 0.02% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Cambodia
28 1 0.02% 1 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Luxembourg
29 1 0.02% 1 0.02% 104 0.26% 0 0.00% 0 0.00% Mauritius
30 1 0.02% 1 0.02% 11 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Norway


Generated by Webalizer Version 2.01